Dostawa oleju napędowego w ilości 195 000 litrów za pośrednictwem stacji paliw zlokalizowaną w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego w Augustowie - 2022

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Warunków Zamówieniwa (SWZ) 
3. Załącznik nr 1 - formularz oferty
4. Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
5. Załącznik nr 3 - wzór umowy
6. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia 
7. Odpowiedzi na pytania dotyczące postepowania „Dostawa oleju napędowego w ilości 195 000 litrów za pośrednictwem stacji paliw zlokalizowaną w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego w Augustowie”. Nr referencyjny 2021/BZP 00284816/01, ZP/05/11/2021
8. Informacja o kwocie jaką zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
9. Informacje z otwarica ofert

skrytka_ESP – posiada adres /NECKO/SkrytkaESP