Dostawa samochodu ciężarowego Hakowca z posypywarką i pługiem, przystosowany do zimowego utrzymania dróg

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Warunków Zamówieniwa (SWZ) 
3. Załącznik nr 1 - formularz oferty
4. Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
5. Załącznik nr 3 - wzór umowy
6. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia 
7. Odpowiedzi na pytania z dnia 13.06.2022 r.
8. Modyfikacja SWZ.
9. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.
10. Kwota przeznaczona na zamówienie. 
11. Informacja z otwarcia ofert.
12. Zawiadomienie o wyborze oferty
13. Ogłoszenie o wyniku postępowania. 

skrytka_ESP – posiada adres /NECKO/SkrytkaESP