Struktura własnościowa

Struktura własności wspólników przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Udziałowiec Liczba udziałów Wartość jednego udziału Wartość nominalna Udział %
1. Miasto Augustów  13 398 500 7 404 000,00 zł  100%