Dostawa oleju napędowego w ilości 195 000 litrów za pośrednictwem stacji paliw zlokalizowaną w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego w Augustowie

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Warunków Zamówieniwa (SWZ) 
3. Załącznik nr 1 - formularz oferty
4. Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
5. Załącznik nr 3 - wzór umowy
6. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia 
7. Modyfikacja SWZ
8. Informacja o kwocie jaką zamawiający przeznacza na zadanie
9. Informacja z otwarcia ofert
10. Zawiadomienie o wyborze oferty

skrytka_ESP – posiada adres /NECKO/SkrytkaESP